راهنما

درونداد خودکار متن
براي ثبت اطلاعات فايل اثر(متن کتاب) در پايگاه داده، از برنامه " درونداد خودکار متن" که در منوي "درون داد متن به پايگاه" قرار دارد، استفاده مي شود.
فايل ممکن است علاوه بر محتواي اثر (که متن اثر را تشکيل مي دهند) شامل اطلاعات تکميلي مربوط به اثر نيز باشد. اين اطلاعات در فايل مزبور در قالب عناوين (Header) ذخيره شده مي گردند که مي توان به موارد زير اشاره کرد:
نويسنده/مترجم (برچسب A)، شماره صفحه (برچسب B)، تاريخ انتشار (برچسب D)، رشته (برچسب F)، گونه زباني (برچسب G)، زمان انتشار (برچسب H)، شابک (برچسب I)، شماره اثر (برچسب N)، ناشر(برچسب P)، جاي نشر (برچسب Q)، نوبت چاپ (برچسب R)، عنوان فرعي (برچسب S)، عنوان اثر (برچسب T)، ويراستار/گردآورنده/مولف (برچسب V)، نويسنده خارجي/اصلي (برچسب W).
فرمت برچسبها به اين صورت (X Value) مي باشد، که X نمايانگر برچسب و Value مقدار اختصاص يافته به آن است. مقدار برچسب بر حسب نوع آن متفاوت است.
برچسبي که داراي مقداري نباشد پردازش نمي شود.
در مورد برچسب N بايد توجه داشته باشيد که طول برچسب و مقدار آن بايد حتما 10 کاراکتر باشد.
بدين ترتيب از آنجا که شماره اثر يک رشته 8 کاراکتري است، بين N و شماره رشته بايد يک کاراکتر blank قرار گيرد. بطور مثال قابل قبول است، اما و صحيح نمي باشند.
با فراخواني اين برنامه مي توان فايل اثر را انتخاب کرده و با زدن کليد "خواندن فايل و ثبت در پايگاه" پردازش فايل را آغاز کرد.
در صورتي که فايل برچسب N (شماره اثر) نداشته باشد، در همان زمان از کاربر خواسته مي شود شماره اثر (به صورت 10 کاراکتري) و عنوان اثر را وارد نموده و پردازش را مجددا انجام دهد.
اما اگر فايل داراي برچسب N باشد، پردازش فايل با همان شماره اثر انجام مي گيرد. هنگام پردازش شماره اثر چند حالت ممکن است رخ دهد:
- اگر چنين شماره اثري قبلا در سيستم ثبت نشده باشد، بطور خودکار اثر جديدي ايجاد شده و کار پردازش فايل انجام مي شود.
- اگر چنين شماره اي در سيستم موجود باشد، سيستم به کاربر پيغام داده که در صورت لزوم با وارد کردن "NR" به جاي " N" متن جديد را جايگزين متن قبلي نمايد؛ و يا با وارد کردن "NA" به جاي " N" متن جديد را به انتهاي متن قبلي اضافه کند و پردازش را مجددا انجام دهد.
توجه داشته باشيد که اگر در فايل اثر، شماره اثر به صورت NR باشد، بدون دادن هيچ پيغامي اثر جديد مستقيما جايگزين اثر قبلي مي شود. و اگر شماره اثر به صورت NA باشد، پيغام "فرمت شماره اثر اشتباه است" صادر مي شود.
در نهايت پس از پردازش فايل پيغام "پردازش انجام شد. لطفا فهرست واژگان را بروزرساني کنيد" ظاهر مي گردد.


ايجاد اطلاعات فهرستي متن
براي بروز رساني فهرست واژگان از اين برنامه استفاده مي شود.
در اين برنامه ابتدا اثر مورد نظر از ليست اثرها انتخاب ميشود. اگر اثر قبلا توسط اين برنامه پردازش شده باشد ، در کنار نام اثر در ليست علامت "*P*" قرار مي گيرد.
کليد پردازش اثر: پس از انتخاب اثر از ليست توسط اين کليد فهرست واژگان بروز رساني مي شود. اگر اثر انتخاب شده پردازش شده باشد، پيغامي براي پردازش مجدد داده مي شود.
کليد لغو پردازش اثر: براي لغو پردازش انجام شده ، پس از انتخاب اثر کليد لغو پردازش در نظر گرفته شده است


 ايجاد اطلاعات برچسبها
به منظور ايجاد سهولت در گزارشگيري از برچسبهاي دستوري، آوايي و معنايي بعد از ايجاد برچسبهاي دستوري از طريق برنامه و اقزودن برچسبها يک جدول مجزا از تعداد برچسبهاي هر دستور متن توسط اين برنامه ايجاد مي شود. اين جدول در گزارشات واژه هاي داراي برچسب دستوري مورد استفاده قرار مي گيرد.


ورود اطلاعات شناسنامه متن
اطلاعات شناسنامه متن مي تواند از طريق Header هايي که داخل متن قرار دارند به صورت خودکار وارد شود. در صورتيکه اين Headerها کامل نباشد از طريق اين برنامه مي توان اطلاعات شناسنامه اي را تکميل کرد. فرم اطلاعات شناسنامه متن داراي دو بخش مهم مي باشد، بخش اول درختواره اي شامل ليستي از عناوين متون است و بخش دوم فيلدهاي اطلاعاتي که با انتخاب يک متن از درختواره اطلاعات آن متن به فيلدهاي مربوطه انتقال مي يابند.
همانطور که در شکل مشاهده مي شود، با انتخاب يک اثر از درختواره، مي توان با زدن کليدهاي قرارگرفته در بالاي درختواره عمليات ذخيره اثر جديد، اصلاح اثر انتخاب شده، حذف اثرو مشاهده مشخصات يک اثر را انجام داد.
کليد ثبت اطلاعات: براي ايجاد متن جديد، مشخصات آن متن شامل (شماره اثر، عنوان/نام اثر، نويسنده/مترجم، ناشر، نوبت چاپ، نويسنده خارجي/اصلي، جاي نشر، تاريخ، شابک، ويراستار/گردآورنده/مولف، روز و ماه، ساعت، رشته، گونه زباني، اندازه اثر، وضعيت اثر، شکل اثر، تعداد واژه بدون تکرار، تعداد کل واژه) را وارد نموده و سپس کليد ثبت اطلاعات مي زنيم بعد از انجام عمليات ثبت اثر مربوطه در درختواره مشاهده مي شود.
براي وارد کردن فيلدهاي اطلاعاتي که به صورت ليست هستند کافي است عنوان مورد نظر را از ليست مربوطه انتخاب نمود.
کليد انتقال اطلاعات: با انتخاب يک اثر از درختواره و زدن اين کليد مي توان مشخصات کامل آن اثر را که در مرحله ثبت اطلاعات براي آن اثر وارد شده است در فيلدهاي اطلاعاتي تعبيه شده مشاهده نمود.
کليد اصلاح اطلاعات: با انتخاب يک اثر از درختواره و زدن کليد انتقال اطلاعات مشخصات آن اثر در فيلدهاي اطلاعاتي مربوطه قرار مي گيرند. حال مي توان موارد اصلاحي را انجام داده و سپس کليد اصلاح را مي زنيم در اين صورت اثر انتخاب شده در پايگاه اطلاعاتي اصلاح مي شود.
کليد حذف اطلاعات: اثر مورد نظر را از درختواره انتخاب مي کنيم و کليد حذف را مي زنيم.
کليد رکورد جديد: براي ايجاد فيلدهاي خالي است جهت ورود اطلاعات جديد.
کليد جستجو: به اين صورت عمل مي کند که با وارد کردن عنوان کامل اثر و يا بخشي از آن و زدن کليد مربوطه اثر جستجو شده و در درختواره با رنگ ديگر نمايش داده مي شود.
لازم به ذکر است که در کنار عناوين اثرهاي تاييد شده در درختواره علامت تاييد قرار داده مي شود تا کاربران بتوانند با مراجعه به اين فرم ليستي از متون تاييد شده را مشاهده نمايند.


ويرايش جزئي متن و افزودن برچسب ها
 در ويرايش جزئي متن امکان برچسب دهي واژه ها ي اثر و همچنين برچسب دهي خودکار آوائي وجود دارد.
براي ويرايش اثر، ابتدا اثر مورد نظررا از ليست "عنوان اثر" انتخاب کرده پس از انتخاب صفحه با فشردن کليد "شروع" صفحه مورد نظر بصورت واژه به واژه در قسمت وسط صفحه قرار مي گيرد.
براي برچسب دهي خودکار آوايي " برچسب دهي خودکار آوائي" در نظر گرفته شده است . توجه داشته باشيد که برچسب دهي خودکار آوايي پيش از برچسب دهي آوايي بصورت واژه به واژه انجام گيرد .
د رمرحله بعد تگهاي دستوري ، آوائي ، معنايي و ريشه براي هر واژه توسط کاربر برچسب دهي شده ودر انتهاي ويرايش تگهاي هر صفحه ، تغييرات اعمال شده با فشردن کليد ذخيره  در پايگاه اطلاعاتي ثبت مي شوند.
در اين برنامه امکان حذف کليه تگهاي يک صفحه از يک اثر نيز وجود دارد. اين کار در دو مرحله انجام مي شود:
در مرحله اول توسط کليد حذف کليه برچسبها حذف مي شوند.
در مرحله دوم توسط کليد ذخيره ، عمل حذف برچسبها در پايگاه ثبت مي شود.
کنترل کاربران:
کنترل کاربران در اين برنامه بصورت زير است:
کاربران گروه کاربري "راهبر" امکان ويرايش همه برچسبها را دارند.
کاربران گروه کاربري "ويراستار" امکان تصحيح واژه ها را دارند.
کاربران گروه کاربري "برچسب زن آوائي" امکان برچسب دهي خودکار آوائي و ويرايش برچسب آوايي را دارند.
کاربران گروه کاربري "برچسب زن معنايي" امکان ويرايش برچسب معنايي را دارند.
کاربران گروه کاربري "برچسب زن دستوري" امکان ويرايش برچسب دستوري را دارند.
کاربران گروه کاربري "برچسب زن ريشه اي" امکان ويرايش برچسب ريشه اي را دارند.
کاربران گروه کاربري "برچسب زن کل" امکان ويرايش کليه برچسب ها را دارند.
نکته: پس از ويرايش برچسبها توسط اين برنامه، اثر و صفحه ويرايش شده از حالت تاييد خارج مي شوند.


 تائيد متون پايگاه
در اين بخش از سايت که در منوي"تکميل و افزودن
اطلاعات متن" قرار دارد، کاربر مي تواند با انتخاب اثر، صفحات کتاب مورد نظر خود را مشاهده کند و روي آن ورق بزند که در اين حالت هر واژه به همراه تمامي برچسبهاي آن نمايش داده مي شود.
در صورتي که اطلاعات متن و برچسبها ي آن مورد تائيد باشند، کاربر مي توان با انتخاب گزينه "تائيد صفحه جاري" صفحه موردنظر و با انتخاب "تائيد کل صفحات" کل اثر را تائيد کند و با عدم انتخاب اين گزينه ها اثر را از حالت تائيد خارج نمايد.
به منظور حصول اطمينان بيشتر، سيستم در هر مورد از کاربر سوال مي کند "اطمينان داريد؟ بله خير" و در صورت مثبت بودن پاسخ، تغييرات را اعمال مي نمايد. امکان جستجوي واژه ها در اين بخش نيز قرارداده شده است.


گزارشات شناسنامه متن
براي دريافت ليستي از متون موجود در پايگاه از اين بخش استفاده مي شود. براي گزارش گيري فرمي تهيه شده است که مي توان مشخصات اثر را در آن تعيين کرد.در اين گزارش مي توان متون و مشخصات کامل آنها را مشاهده کرد. ليست عنوان اثر بر روي تمامي موارد تنظيم شده است که چنانچه تمامي موارد انتخاب شود متون تاييد شده مورد نظر مي باشد و در صورتي که اثر خاصي مورد نظر باشد از اين ليست آن را انتخاب نموده و سپس کليد گزارش را مي زنيم تا مشخصات اثر انتخاب شده را مشاهده کنيم.
مي توان ليست مشخصات اثرهاي مختلف را با انتخاب فيلدهاي اطلاعاتي که در فرم است محدودتر نمود به طور مثال چنانچه نويسنده/مترجم خاصي مد نظر مي باشد، نام نويسنده اثر را از ليست انتخاب نموده و پس از آن گزارش مي گيريم.
به همين ترتيب براي فيلدهاي ديگر نيز مي توان با انتخاب و يا پر نمودن آنها گزارش محدودتري تهيه نمود.


فهرست بسامدي واژه ها
براي دريافت ليستي از واژه ها و بسامد آنها مي توان به اين گزارش مراجعه کرد. در اينجا نيز مي توان شرايط گزارش را تعيين کرد و محدوده خاصي از واژه ها را انتخاب نمود. با انتخاب عنوان اثر مي توان ليست واژه هاي يک اثر و بسامد آنها را مشاهده نمود و چنانچه تمامي موارد را انتخاب کنيم، کل واژه هاي موجود در ليست عناوين اثر در گزارش مي آيد. همچنين مي توان از واژه تا واژه را نيز انتخاب نمود، در اين صورت محدوده واژه هاي نمايش داده شده مشخص مي شود. با انتخاب هر کدام از موارد موجود بر روي فرم مي توان گزارش را محدودتر کرد.
با کليک بر روي بسامد-صعودي و يا بسامد-نزولي ليست تهيه شده به ترتيب مرتب شده بر اساس بسامد ها به صورت صعودي و يا نزولي مي باشد در اين صورت ستون بسامدها در سمت راست گزارش قرار مي گيرد.
با انتخاب گزينه الفبايي ليست مرتب شده اي از واژه ها به صورت صعودي نمايش داده مي شود و با انتخاب گزينه الفبايي وارونه ليست واژه ها که از انتهاي واژه به صورت الفبايي صعودي مرتب شده اند نمايش داده مي شود. در هر دو مورد ستون واژه ها در سمت راست گزارش قرار مي گيرد.


فهرست واژه نما
اگر بخواهيم علاوه بر واژه ها و برچسبهاي آن، جمله شاهد مربوط به واژه را نيز داشته باشيم از اين گزارش استفاده مي کنيم.اين گزارش شامل واژه، معني واژه، آواي واژه، نام اثر مربوطه، نام نويسنده اثر، تاريخ انتشار، شماره صفحه، شماره سطر و جمله شاهد مي باشد. با انتخاب عنوان اثر مي توان ليست واژه هاي يک اثر و مشخصات مربوط به آنها را مشاهده نمود و چنانچه تمامي موارد را انتخاب کنيم، کل واژه هاي موجود در ليست عناوين اثر و مشخصات ذکر شده آنها در گزارش مي آيد. همچنين مي توان از واژه تا واژه را نيز انتخاب نمود، در اين صورت واژه هاي نمايش داده شده محدودتر مي شود.


واژه هاي داراي برچسب دستوري
با انتخاب اين گزينه از منوي "دسترسي به پايگاه متون" مي توان روي برچسبهاي دستوري اثر گزارشگيري کرد.
توجه داشته باشيد اثرهايي قابل گزارشگيري هستند که تائيد شده باشند.
با اين گزارش مي توان مشخص کرد بسامد هر واژه با هر نقش دستوري چه تعداد است. مي توان با انتخاب نام اثر، نام نويسنده، محدوده تاريخ انتشار، محدوده واژه، رشته، گونه زباني و وضعيت اثر شرايط گزارشگيري را نيز تغيير داد.


  فهرست آماري واژگان
براي دريافت فهرست آماري واژگان از اين بخش استفاده مي شود. براي گزارش گيري فرمي تهيه شده است که مي توان مشخصات اثر را در آن تعيين کرد.در اين گزارش مي توان متون و مشخصات کامل آنها را مشاهده کرد. ليست عنوان اثر بر روي تمامي موارد تنظيم شده است که چنانچه تمامي موارد انتخاب شود متون تاييد شده مورد نظر مي باشد و در صورتي که اثر خاصي مورد نظر باشد از اين ليست آن را انتخاب نموده و سپس کليد گزارش را مي زنيم تا مشخصات اثر انتخاب شده را مشاهده کنيم.
مي توان ليست مشخصات اثرهاي مختلف را با انتخاب فيلدهاي اطلاعاتي که در فرم است محدودتر نمود به طور مثال چنانچه نويسنده/مترجم خاصي مد نظر مي باشد، نام نويسنده اثر را از ليست انتخاب نموده و پس از آن گزارش مي گيريم.
به همين ترتيب براي فيلدهاي ديگر نيز مي توان با انتخاب و يا پر نمودن آنها گزارش محدودتري تهيه نمود.
در اين گزارش اطلاعاتي از جمله بسامد ، بسامد نسبي در پيکره ، تعداد واژه  نماينده ، تعداد کل واژه هاي بکار رفته ، جمع واژه هاي نماينده، جمع واژه هاي بکار رفته ، درصد واژه هاي نماينده و  درصد واژه هاي  بکار رفته در محدوده انتخاب شده نمايش داده مي شود.


 نمايش عادي متن
در اين بخش از سايت، کاربر با انتخاب اثر مي تواند صفحات کتاب مورد نظر خود را مشاهده کند.
در انتهاي صفحه کليدهايي براي رفتن به صفحات بعدي، قبلي، آخرين صفحه و اولين صفحه وجود دارد.
جهت رفتن به صفحه اي خاص در فيلد در نظر گرفته شده شماره صفحه مورد نظر را وارد کرده و کليد "شروع" را فشار دهيد.
چنانچه به دنبال واژه خاصي مي گرديد، واژه جستجو را وارد کرده و اگر دقيقا همان کلمه مورد نظر است، "تطبيق کامل" را انتخاب نماييد و اگر واژه هايي را که بخشي از آن شامل واژه جستجوي وارد شده است را مي خواهيد، "تطبيق کامل" را از حالت انتخاب شده خارج نموده و کليد شروع را بزنيد.
پس از آن واژه هاي يافت شده با رنگ زرد مشخص مي شوند. براي جستجوي ترکيبي مي توان ترکيبي از دو کلمه را هم در متن پيدا کرد.
به اين معني که اگر بين دو کلمه اي که در "عبارت جستجو" وارد مي شود، فاصله اي نباشد و يا تا سه کلمه فاصله باشد آنگاه اين دو کلمه نيز با رنگ زرد مشخص مي شوند.


نمايش برچسبها
در اين قسمت، کاربر با انتخاب اثر مي تواند صفحات کتاب مورد نظر خود را مشاهده کند. در انتهاي صفحه کليدهايي براي رفتن به صفحات بعدي، قبلي، آخرين صفحه و اولين صفحه وجود دارد.
جهت رفتن به صفحه اي خاص در فيلد در نظر گرفته شده شماره صفحه مورد نظر را وارد کرده و کليد "شروع" را فشار دهيد.
در قسمت پايين صفحه آيتم هاي انتخابي رنگي را مشاهده مي کنيد که حالت پيش فرض آنها "متن عادي" به رنگ مشکي مي باشد (به اين معني که در حال حاضر فقط متن را مشاهده مي کنيد).
در حالت انتخاب "دستوري" نقش دستوري واژه در کنار آن واژه و با رنگ سبز نوشته مي شود.
چنانچه گزينه "آوايي" انتخاب شود، در کنار واژه آواي آن با رنگ آبي قرار مي گيرد.
در صورت انتخاب "معنايي" مي توان معناي هر واژه را درکنار همان واژه و با رنگ بنفش مشاهده کرد.
با انتخاب گزينه "ريشه" در کنار هر واژه ريشه آن با رنگ قرمز قرار مي گيرد و انتخاب گزينه "تمام برچسبها" تمامي موارد ذکر شده را با رنگهاي مشخص شده به دنبال واژه قرار مي دهد.
براي جسجوي يک واژه، واژه جستجو را در محل در نظر گرفته شده وارد کرده و اگر دقيقا همان کلمه مورد نظر است، "تطبيق کامل" را انتخاب نماييد و اگر واژه هايي را که بخشي از آن شامل واژه جستجوي مورد نظراست را مي خواهيد، "تطبيق کامل" را از حالت انتخاب شده خارج نموده و کليد شروع را بزنيد. پس از آن واژه هاي يافت شده با رنگ زرد مشخص مي شوند.
براي جستجوي ترکيبي مي توان ترکيبي از دو کلمه را هم در متن پيدا کرد. به اين معني که اگر بين دو کلمه اي که در "عبارت جستجو" وارد مي شود، فاصله اي نباشد و يا تا سه کلمه فاصله باشد آنگاه اين دو کلمه نيز با رنگ زرد مشخص مي شوند.


نشانه ها
نشانه ها شامل نشانه نقطه گذاري، نشانه ناديده انگاشتن، نشانه تشخيص و نشانه پرکني در اين فرم وارد مي شوند. با انتخاب هر يک از اين موارد از ليست نشانه ها و وارد کردن کد و شرح مربوطه مي توان اطلاعات مربوط به نشانه ها را تکميل نمود.
کليد ثبت اطلاعات: اين کليد براي ثبت مقادير فيلدهاي اطلاعاتي وارد شده مي باشد.
کليد جستجو:با وارد کردن آيتم اطلاعاتي مورد نظر و با استفاده از اين کليد مي توان نشانه مورد جستجو را بر روي صفحه مشاهده نمود.
کليد حذف اطلاعات: براي حذف يک رکورد از نشانه ها با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با زدن کليد حذف آن را حذف مي کنيم.
کليد اصلاح اطلاعات:براي اصلاح يک رکورد از نشانه ها با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با وارد کردن موارد اصلاحي و زدن کليد اصلاح آن را اصلاح مي کنيم.
کليد رکورد جديد:اين کليد فيلدهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه را خالي نموده و براي عمل جستجو و يا ثبت رکورد جديد به کار مي رود.


تعريف کلمات استثنا
منظور از کلمات استثنا کلماتي هستند که نمي خواهيم در شمارش واژگان و گزارشات آماري جزو کلمات متن محسوب شوند.براي ايجاد کلمات استثنا از اين فرم استفاده مي شود.
کليد ثبت اطلاعات: اين کليد براي ثبت کلمه استثناي وارد شده مي باشد.
کليد جستجو: ا وارد کردن آيتم اطلاعاتي مورد نظر و با استفاده از اين کليد مي توان کلمه استثناي مورد جستجو را بر روي صفحه مشاهده نمود.
کليد حذف اطلاعات: براي حذف يک رکورد از کلمات استثنا با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با زدن کليد حذف آن را حذف مي کنيم.
کليد اصلاح اطلاعات: براي اصلاح يک رکورد از کلمات استثنا با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با وارد کردن موارد اصلاحي و زدن کليد اصلاح آن را اصلاح مي کنيم.
کليد رکورد جديد: اين کليد فيلدهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه را خالي نموده و براي عمل جستجو و يا ثبت رکورد جديد به کار مي رود.
کليد رکورد بعدي: براي ورق زدن رکورد کلمات استثنا و رفتن به رکورد بعدي از اين کليد استفاده مي شود.
کليد رکورد قبلي: براي ورق زدن رکورد کلمات استثنا و رفتن به رکورد قبلي از اين کليد استفاده مي شود.


تعريف محدوديت کاربران اينترنتي
به منظور کنترل دسترسي کاربران اينترنتي، مدير سيستم مي تواند با تعريف گروههاي کاربري کنترلهايي را بر روي مشاهده اثرها و گزارشگيريها در محيط وب اعمال نمايد.
اين کنترلها عبارتند از: حداکثر تعداد اثر: مشخص مي کند کاربر عضو گروه، مجاز به مشاهده چه تعداد اثر است.
حداکثر تعداد صفحات هر اثر: تعيين مي کند کاربر عضو گروه، مجاز به مشاهده چند صفحه از هر اثر است.
حداکثر تعداد کلمات: اين مقدار در گزارشگيري کاربرد دارد. بدين صورت که تعداد رکورد نمايش داده شده براي کاربر عضو گروه به اين مقدار محدود مي باشد.
حداکثر تعداد کلمات هر اثر: کاربرد اين مقدار نيز در گزارشگيري است. بدين صورت که کاربر عضو گروه از هر کلمه اثر تنها مي تواند حداکثر به اين تعداد مشاهده نمايد.
مجوز مشاهده اثرهاي برچسب دار: اگر اين مقدار براي گروهي تنظيم شده باشد، کاربران اين گروه مجاز به مشاهده صفحه "نمايش برچسبها" و گزارش "واژه هاي داراي برچسب دستوري" خواهند بود.
علاوه بر موارد فوق، مدير سيستم مي تواند بطور پيش فرض اثرهايي را براي دسترسي کاربران عضو گروه تنظيم نمايد؛ در غير اينصورت کاربر مي تواند بطور دلخواه اثرهايي (به تعداد مجاز) را انتخاب کرده و مشاهده نمايد.


معرفي کاربران اينترنتي و دسترسي آنها
کاربران اينترنتي پس از عضو شدن در سيستم، تا زماني که مدير سيستم آنها را تائيد نکرده باشد نمي توانند با account خود کار کنند و فقط مي توانند به عنوان کاربر مهمان از ويژگيهاي تخصيص يافته به اين گروه استفاده کنند.
مدير سيستم با تخصيص گروه کاربري براي هر کاربر، دو ويژگي را تعريف ميکند ، اجازه ورود به کاربر را مي دهد و محدوده اختيارات وي را نيز روشن مي کند و با گرفتن گروه کاربري از او، غيرمجاز معرفي مي کند.


معرفي کارکنان اينترانتي و دسترسي آنها 
کاربران اينترانتي توسط اين برنامه به سيستم معرفي مي شوند.
در اين برنامه نام کاربري ، کلمه عبور و نام ضروري ميباشند. محدوديت دسترسي کاربران اينترانتي به برنامه ها وگزارشات توسط گروه کاربري اختصاص داده شده به آنها تعيين مي شود.
کليد ثبت اطلاعات : اين کليد براي ثبت رکورد جديد وارد شده مي باشد.
کليد جستجو:  با وارد کردن مورد جستجو (نام کاربري) و با استفاده از اين کليد مي توان رکورد جستجو شده را بر روي صفحه مشاهده نمود.
کليد حذف اطلاعات: براي حذف يک رکورد با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با زدن کليد حذف آن را حذف مي کنيم.
کليد اصلاح اطلاعات: براي اصلاح يک رکورد با استفاده از کليد جستجو آن رکورد را پيدا کرده و با وارد کردن موارد اصلاحي و زدن کليد اصلاح آن را اصلاح مي کنيم.
کليد رکورد جديد: اين کليد فيلدهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه را خالي نموده و براي عمل جستجو و يا ثبت رکورد جديد به کار مي رود.
کليد رکورد بعدي: براي ورق زدن رکوردها و رفتن به رکورد بعدي از اين کليد استفاده مي شود.
کليد رکورد قبلي : براي ورق زدن رکوردها و رفتن به رکورد قبلي از اين کليد استفاده مي شود.
براي تعريف گروه کاربري جديد در منوي تعريف عناوين پايه به تعريف عناوين اصلي ، جدول گروه کاربران اينترانتي مراجعه شود.


تعريف محدوديت کاربران اينترانتي 
به منظور کنترل دسترسي کاربران اينترانتي، مدير سيستم مي تواند با تعريف گروههاي کاربري کنترلهايي را بر روي برنامه ها و گزارشگيريها و برچسب زني ها درمحيط اينترانت اعمال نمايد. به اين صورت که پس از انتخاب گروه کاربري از ليست ، برنامه ها و گزارشهاي موجود در قسمت "کليه برنامه ها" توسط کليد هاي "<" (برنامه انتخاب شده) و يا "<<" (کليه برنامه ها) به گروه کاربري اختصاص داده مي شوند. در صورت درخواست لغو دسترسي گروه کاربري به برنامه ها کليد هاي ">>" و يا ">" در نظر گرفته شده اند. توجه: با زدن هر يک از کليد ها تغييرات در برنامه اعمال مي شود و نياز به ذخيره مجدد نيست.


 تعريف عناوين اصلي
ورود اطلاعات مواردي مانند شکل متن، نوع متن، رشته، وضعيت متن، اندازه متن و گروه کاربران اينترنتي توسط اين فرم انجام مي شود. کد و شرح مربوط به موارد ذکر شده را وارد کرده و با استفاده از کليدها عمليات ثبت، اصلاح، حذف و جستجو را انجام مي دهيم.
کليد ثبت اطلاعات: اين کليد براي ثبت رکورد جديد وارد شده مي باشد.
کليد جستجو: با وارد کردن مورد جستجو و با استفاده از اين کليد مي توان رکورد جستجو شده را بر روي صفحه مشاهده نمود.
کليد حذف اطلاعات: براي حذف يک رکورد با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با زدن کليد حذف آن را حذف مي کنيم.
کليد اصلاح اطلاعات: براي اصلاح يک رکورد با استفاده از کليد جستجو آن رکورد را بازيابي کرده و با وارد کردن موارد اصلاحي و زدن کليد اصلاح آن را اصلاح مي کنيم.
کليد رکورد جديد: اين کليد فيلدهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه را خالي نموده و براي عمل جستجو و يا ثبت رکورد جديد به کار مي رود.
کليد رکورد بعدي: براي ورق زدن رکوردها و رفتن به رکورد بعدي از اين کليد استفاده مي شود.
کليد رکورد قبلي: براي ورق زدن رکوردها و رفتن به رکورد قبلي از اين کليد استفاده مي شود.


تعريف برچسبهاي دستوري
با توجه به اينکه برچسبهاي دستوري محدوده مشخصي دارند براي به کارگيري آنها در ويرايش جزئي اثر و افزودن برچسبها، برچسبهاي دستوري توسط اين فرم تعريف مي شوند. ورود اطلاعات برچسبهاي دستوري و شرح آنها از طريق اين فرم انجام مي شود.
کليد ثبت اطلاعات: اين کليد براي ثبت برچسب دستوري جديد مي باشد.
کليد جستجو: با وارد کردن آيتم اطلاعاتي مورد نظر و با استفاده از اين کليد مي توان برچسب دستوري مورد جستجو را بر روي صفحه مشاهده نمود.
کليد حذف اطلاعات: براي حذف يک رکورد از برچسب دستوري استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با زدن کليد حذف آن را حذف مي کنيم.
کليد اصلاح اطلاعات: براي اصلاح يک رکورد از برچسب دستوري با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با وارد کردن موارد اصلاحي و زدن کليد اصلاح آن را اصلاح مي کنيم.
کليد رکورد جديد: اين کليد فيلدهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه را خالي نموده و براي عمل جستجو و يا ثبت رکورد جديد به کار مي رود.
کليد رکورد بعدي: براي ورق زدن رکورد برچسب دستوري و رفتن به رکورد بعدي از اين کليد استفاده مي شود.
کليد رکورد قبلي: براي ورق زدن رکورد برچسب دستوري و رفتن به رکورد قبلي از اين کليد استفاده مي شود.


تعريف برچسبهاي آوايي
ورود اطلاعات برچسبهاي آوايي و شرح آنها از طريق اين فرم انجام مي شود. به اين ترتيب که واژه فارسي و آواي مربوط به آن وارد شده و با استفاده از کليدهاي موجود در فرم عمليات ثبت، اصلاح، جستجو و حذف را انجام مي دهيم.
کليد ثبت اطلاعات: اين کليد براي ثبت برچسب آوايي جديد مي باشد.
کليد جستجو: با وارد کردن آيتم اطلاعاتي مورد نظر و با استفاده از اين کليد مي توان برچسب آوايي مورد جستجو را بر روي صفحه مشاهده نمود.
کليد حذف اطلاعات: براي حذف يک رکورد از برچسب آوايي استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با زدن کليد حذف آن را حذف مي کنيم.
کليد اصلاح اطلاعات: براي اصلاح يک رکورد از برچسب آوايي با استفاده از کليد جستجو آن راپيدا کرده و با وارد کردن موارد اصلاحي و زدن کليد اصلاح آن را اصلاح مي کنيم.
کليد رکورد جديد: اين کليد فيلدهاي اطلاعاتي موجود بر روي صفحه را خالي نموده و براي عمل جستجو و يا ثبت رکورد جديد به کار مي رود.
کليد رکورد بعدي: براي ورق زدن رکورد برچسب آوايي و رفتن به رکورد بعدي از اين کليد استفاده مي شود.
کليد رکورد قبلي: براي ورق زدن رکورد برچسب آوايي و رفتن به رکورد قبلي از اين کليد استفاده مي شود.


برچسب دهي خودکارآوايي
براي وارد کردن فايل مرجع واژه ها و برچسب آوايي آنها در پايگاه داده به منظوراستفاده بعدي در برنامه" ويرايش جزئي متن و افزودن برچسبها" قسمت برچسب دهي خودکار آوائي از اين برنامه  در منوي "تعريف عناوين اصلي" استفاده مي شود.
در اين برنامه فايل حاوي اطلاعات که به شکل (از چپ به راست) واژه ، علامت "#" و برچسب آوايي مقدار دهي شده است از ورودي خوانده شده سپس بوسيله کليد "خواندن فايل و ثبت در پايگاه" در پايگاه ثبت مي شود. با مشاهده پيغام "ثبت اطلاعات با موفقيت انجام شد." کار برنامه با موفقيت به پايان رسيده است .
توجه: خواندن مجدد فايل مرجع توسط اين برنامه فقط در صورت تغيير فايل مرجع ضروري است.