دسترسی اعضا به پايگاه متون   دسترسی سريع تر مهمان به پايگاه متون گشت و گذاردرمتون راهنما يكسان سازی نگارش فارسی

RightMenuInt

  

      مقالات مرتبط

      پيوندهای سودمند

      درخواست اشتراک

      درباره پايگاه داده های زبان فارسی

      وبگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      About PLDB(English Version)       

 

نام کاربر
گذر واژه

 

b

ب

p

پ

t

ت / ط

s

ث / س / ص

J

ج

C

چ

h

ح / ه

x

خ

d

د

z

ذ / ز / ض / ظ

r

ر

Z

ژ

S

ش

ع / ء

q

غ / ق

f

ف

k

ک

g

گ

l

ل

m

م

n

ن

v

و

y

ی

A

آ / ا/  وا / ی

a

َ  / اَ

e

ِ / اِ

o

ُ / اُ

u

و / او

i

یـ / ای

 

جدول نشانه های ساده شده آوانویسی فارسی

 کوشش شده همه واج های فارسی با نشانه های ساده الفبای انگلیسی بدون هیچ تغییر شکل یا نشانه اضافی نمایش داده شوند تا در همه محیط های رایانه ای یکسان دیده شوند.