دسترسی اعضا به پايگاه متون   دسترسی سريع تر مهمان به پايگاه متون گشت و گذاردرمتون راهنما يكسان سازی نگارش فارسی

RightMenuInt

  

      مقالات مرتبط

      پيوندهای سودمند

      درخواست اشتراک

      درباره پايگاه داده های زبان فارسی

      وبگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

      About PLDB(English Version)       

 

نام کاربر
گذر واژه

 


مقاله های مرتبط با پایگاه داده های زبان فارسی

      1. گزارش کوتاهی از شکل گیری پایگاه داده های زبان فارسی

      2. مقاله مربوط به برچسب دهی خودکار متن های فارسی

      3. از پیکره زبانی تا زبان شناسی پیکره ای

      4. فارسی در رایاسپهر