• نشانی: تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند (۶۴غربی)
  • پست الکترونیکی: Info@ihcs.ac.ir