• نشانی: تهران بزرگراه کردستان - خیابان دکتر صادق آئینه وند، پلاک 4، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • تلفن تماس: 88039902-021 (دفتر پژوهشکده زبان‌شناسی)
  • پست الکترونیکی: pldb@ihcs.ac.ir