جستجوی پیشرفته
جستجوی:
جستجوی واژه:
واژه فارسیواژه انگلیسینام اثرنام نویسنده یا مترجم فارسینام ویراستار فارسینام ناشرمحل نشرتاریخجزئیات
زنجیرۀ بزرگ وجودgreat chain of beingزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
نبوغgeniusزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
ایدهideaزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
ازلیّتpreexistenceزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
یادآوریreminiscenceزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
بصیرتinsightزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
ارسطوAristotleزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
افسانه دکارتDescartes's mythزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
اصول فلسفهprinciples of philosophyزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
افلاطونPlatoزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
پاسخ به اعتراضاتreply to objectionsزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفیeconomic and philosophic manuscriptsزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
زبانlanguageزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
طبیعتnatureزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
علوم و دنیای جدیدscience and modern worldزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
مجموعۀ آثارworksزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
یادداشت‌هایی دربارۀ یک برنامۀ خاصnotes directed against a certain programزبان‌شناسی دکارتی (فصلی از تاریخ تفکر عقلگرا)طاهریان، احمد هرمستهران1392
نابه‌روالaberrantزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
صفیری ناهنجارabnormal sibilantزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
صورت مطلقabsolute formزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
جایگاه مطلقabsolute positionزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
صورت مجردabstract formزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
گفتار انتزاعیabstract speechزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
نشان تکیه / نشانۀ زیر و بمیaccent markزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
افزایشaccretionزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
افزودهaccretiveزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
ارزش آواییacoustic valueزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
کنشگر-کنشactor-actionزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
عبارت کنشگر-کنشactor-action phraseزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
واگزینشadaptationزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
واگزیدهadaptedزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
واگزینشیadaptiveزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
صفت توصیفیadjective attributeزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
عبارت وصفیadjective expressionزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
صفت‌سازadjective formerزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
زبان برگزیدهadopted languageزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
زبان بزرگسالیadult languageزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
کلمات مرکب قیدگونadverbial compoundsزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
وندیaffixalزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
وندمانندaffix-likeزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
پیوندیagglutinativeزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
مطابقتagreementزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
گونهalternantزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
انجمن مردم‌شناسی امریکاAmerican Anthropological Associationزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
سخن‌گردانیanacolouthonزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
تغییر قیاسیanalogic changeزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
ترکیب تازۀ قیاسیanalogic new combinationزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
تغییر قیاسی-معناییanalogic semantic changeزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
نگارش غیرالفباییanalphabetic notationزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
تحلیلیanalyticزبانحق‌شناس، علی‌محمّددژدام، علی‌اکبرمرکز نشر دانشگاهیتهران 
12345678910...