جستجوی پیشرفته
جستجوی واژه: جستجوی: ترتیب بر اساس: مقوله:
واژهمعنینام کتابنام نویسندهنام ناشرمحل نشربسامدمقولهجزئیات
آب گرمآبی که گرم استخون‌خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران2اسم مرکب
آب‌‌غوره عصارة غورهسوء قصد به ذات همایونیرضا جولاییچشمهتهران1اسم مرکب
آب‌قندآبی که قند در آن حل میکنند و می‌نوشند. دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران2اسم مرکب
آخرسرسرانجام؛ عاقبترویای تبت فریبا وفیمرکزتهران1اسم مرکب
آخرسرسرانجام؛ عاقبتسوء قصد به ذات همایونیرضا جولاییچشمهتهران3اسم مرکب
آخرسرسرانجام؛ عاقبتخون‌خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران1اسم مرکب
آدم‌بزرگآنکه دیگر بچه نیست و رفتار و گفتار اشخاص بالغ را دارد. دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران1اسم مرکب
آذرماه سومین ماه پاییز است. دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران1اسم مرکب
آقاپسرعنوانی احترام‌آمیز برای پسران. پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران3اسم مرکب
آقاجانعنوانی محبت‌آمیز برای پدر یا پدربزرگ.پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران2اسم مرکب
آقاجانعنوانی محبت‌آمیز برای پدر یا پدربزرگ.رویای تبت فریبا وفیمرکزتهران7اسم مرکب
آقاجانعنوانی محبت‌آمیز برای پدر یا پدربزرگ.دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران1اسم مرکب
اجاره‌نامهسندی که موضوع و شرایط اجارة جایی یا چیزی در آن ثبت شده و به امضای طرفین اجاره رسیده باشد. پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران1اسم مرکب
اسب‌سوارآنکه به روش سوار شدن بر اسب و سواری آشنا باشد.راهنمای مردن با گیاهان داروییعطیه عطارزادهچشمهتهران3اسم مرکب
اسفندماه ماه دوازدهم از سال شمسی، پس از بهمن و پیش از فروردین، دارای بیست‌ونه یا سی روز.دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران1اسم مرکب
انبردستابزار دستی اهرمی با دو دستة ضرب‌دری و دو فک پهن.خون‌خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران1اسم مرکب
بابابزرگپدربزرگ.رهش رضا امیرخانیافقتهران1اسم مرکب
بابابزرگپدربزرگ.پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران3اسم مرکب
باغ‌وحشمحوطه‌ای معمولاً مانند باغ که در آن جانوران زنده (اغلب وحشی) را نگه‌داری میکنند و به معرض دید مردم میگذارند.سوء قصد به ذات همایونیرضا جولاییچشمهتهران1اسم مرکب
بالاخانهخانه ای که در بالای خانه ی دیگر ساخته می شودرهشرضا امیرخانیافقتهران137اسم مرکب
بالاخانهخانه ای که در بالای خانه ی دیگر ساخته می شودخون خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران137صفت مرکب
بالاسرسمت فوقانی سر کسی.پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران1اسم مرکب
بالاسرسمت فوقانی سر کسی.راهنمای مردن با گیاهان داروییعطیه عطارزادهچشمهتهران2اسم مرکب
بالاسرسمت فوقانی سر کسی.مخلوقات غریبحسین ثناپورچشمهتهران3اسم مرکب
بالاسرسمت فوقانی سر کسی.مخلوقات غریبحسین ثناپورچشمهتهران3اسم مرکب
بالاسرسمت فوقانی سر کسی.خون‌خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران5اسم مرکب
بالاسرسمت فوقانی سر کسی.خون‌خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران5اسم مرکب
بچه دزدرباینده کودکان به منظور اخاذی یا برای مقاصد دیگرخون خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران26صفت مرکب
بچه دزدرباینده کودکان به منظور اخاذی یا برای مقاصد دیگررهشرضا امیرخانیافقتهران26صفت مرکب
بداخلاقتندخوپاییز فصل آخر سال است نسیم مرعشیچشمهتهران6صفت مرکب
بداخلاقدارای خوی تند و رفتار ناشایسته توام با خشم.پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران6اسم مرکب
بدبختنگون بختپاییز فصل آخر سال است نسیم مرعشیچشمهتهران2صفت مرکب
بدجنسپست و فرومایهپاییز فصل آخر سال است نسیم مرعشیچشمهتهران5صفت مرکب
بدحالبیماراستخوان‌های خوک و دست‌های جذامیمصطفی مستورچشمهتهران1صفت مرکب
بدقوارهآنکه یا آنچه ظاهری زشت و نامتناسب داردپاییز فصل آخر سال است نسیم مرعشیچشمهتهران1صفت مرکب
بدمسببدمذهباستخوان‌های خوک و دست‌های جذامیمصطفی مستورچشمهتهران2صفت مرکب
برنامه‌کودکبرنامه‌ای برای کودکاندختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران1اسم مرکب
بزدلترسورویای تبتفریبا وفیمرکزتهران1صفت مرکب
بزرگراهجاده پهنی دارای چند خط عبور برای وسایل نقلیه و دیواره ای برای جدا کردن مسیر رفت و برگشت که شهرها یا بخش های یک شهر را به هم مربوط میکند و دارای تقاطع همسطح است.خون خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران55صفت مرکب
بزرگراهجاده پهنی دارای چند خط عبور برای وسایل نقلیه و دیواره ای برای جدا کردن مسیر رفت و برگشت که شهرها یا بخش های یک شهر را به هم مربوط میکند و دارای تقاطع همسطح است.مخلوقات غریبحسین ثناپورچشمهتهران55صفت مرکب
بزرگراهجادة پهنی دارای چند خط عبور برای وسایل نقلیه و دیواره‌ای برای جداکردن مسیر رفت و برگشت که شهرها یا بخش‌های یک شهر را به‌هم مربوط میکند و دارای تقاطع هم‌سطح است؛ آزادراه.مخلوقات غریبحسین ثناپورچشمهتهران6اسم مرکب
بغل‌دستکنار؛ پهلو.سوء قصد به ذات همایونیرضا جولاییچشمهتهران1اسم مرکب
بلندبالابلند قامتخون خوردهمهدی یزدانی خرمچشمهتهران128صفت مرکب
بلندبالابلندقامتسوءقصد به ذات همایونیرضا جولاییچشمهتهران1صفت مرکب
بلند‌قدبلندقامتسوءقصد به ذات همایونیرضا جولاییچشمهتهران2صفت مرکب
بناگوشبخشی از صورت که در کنار گوش قرار دارد.رهش رضا امیرخانیافقتهران1اسم مرکب
بهمن‌ماه ماه یازدهم از سال شمسی، پس از دی و پیش از اسفند، دارای سی روز.دختر شینابهناز ضرابی‌زادهسوره مهر تهران1اسم مرکب
پابرهنهویژگی آنکه کفش و جوراب به چا ندارد. رهش رضا امیرخانیافقتهران1اسم مرکب
پابرهنهویژگی آنکه کفش و جوراب به چا ندارد. رویای تبت فریبا وفیمرکزتهران1اسم مرکب
پاسخ‌نامهبرگه یا دفترچه‌ای که برای نوشتن پاسخ پرسش‌هایی خاص آماده شده است و معمولاً در آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مانند آن به کار می‌رومد.پاییز فصل آخر سال استنسیم مرعشیچشمهتهران1اسم مرکب
12345678