کوشش شده همه واج های فارسی با نشانه های ساده الفبای انگلیسی بدون هیچ تغییر شکل یا نشانه اضافی نمایش داده شوند تا در همه محیط های رایانه ای یکسان دیده شوند.

 

نشانه های الفبای فارسی نشانه آوانگاری
آ / ا/ وا / ی A
ب b
پ p
ت / ط t
ث / س / ص s
ج J
چ C
ح / ه h
خ x
د d
ذ / ز / ض / ظ z
ر r
ژ Z
ش S
ع / ء
غ / ق q
ف f
ک K
گ g
ل l
م m
ن n
و v
ی y
َ / اَ a
َِ / اِ e
َُ / اُ o
َُو / او u
َُیـ / ای i